آرایش ها در تحلیل تکنیکی – ۳

نوشته ی توماس میرز

ترجمه ی فرهاد مقدم سلیمی

آرایش سقف و کف سر و شانه‌ها

«سقف سر و شانه ها»[۱] را مطابق شکل ۳ و «کف سر و شانه‌ها»[۲] را مطابق شکل ۴ مشاهده می نمایید.

1
2

ارتباط سر و شانه‌ها با قیمت: آرایش سر و شانه‌ها یکی از رایج‌ترین و قابل اعتمادترین الگوهای تحلیل تکنیکی است. این آرایش از شانه چپ، سر و شانه راست تشکیل شده است که در شکل ۳ مشاهده می‌شود. شانه چپ معمولاً در پایان یک دوره افزایش فشرده قیمت سهام، تشکیل می‌گردد. پس از پایین آمدن قیمت سهام از بالای شانه چپ، به سمت قیمت بالای جدید پیش می‌رود و سپس، به سمت پایین شانه چپ پایین می‌آید تا قسمت را «سر» در آرایش نموداری «سرو شانه‌ها» بسازد. آخرین پیشروی به قیمت بالا که پایین‌تر از قیمت بالای «سر» است، پس از کاهش قیمت‌ها، شانه راست را می‌سازد و الگوی نموداری «سر و شانه‌ها» تکمیل می‌گردد.

«خط گردن»[۳] خطی است که می‌توان از کف شانه چپ به سر و شانه راست رسم نمود. وقتی خط گردن شکسته باشد، تاییدی بر برگشت روند قیمت سهام خواهد بود. در آرایش سر وشانه‌ها، وقتی قیمت از شانه راست نیز می‌گذرد و پایین تر می‌رود، غیرمعمول نیست که قیمت‌ها برای مدت کوتاهی بازگشت مثبت داشته باشند و سپس، روند نزولی خود را ادامه دهند.

«کف سروشانه‌ها» به طور خیلی ساده، عکس «سقف سروشانه‌ها» است. البته، در برخی مواقع دیده می‌شود که کف سروشانه‌ها پهن تر از سقف سروشانه‌ها است.

اغلب آرایش‌های سر و شانه کاملاً متقارن نیستند. خط گردن نیز جز در مواقع نادر، افقی نیست و معمولاً شیبی به سمت بالا دارد. پایین‌ترین قسمت شانه راست باید به مقدار قابل ملاحظه‌ای پایین تر از سقف شانه چپ باشد. حالت عکس نیز برای کف‌های سروشانه‌ها برقرار است.

ارتباط سر و شانه ها با حجم : برای سقف سروشانه ها، حجم در قسمت افزایشی شانه چپ، بیشترین مقدار را دارد. از سقف شانه چپ به پایین کاهش می‌یابد و دوباره وقتی که قیمت می‌رود تا سر را بسازد، افزایش می‌یابد. کاهش حجم از سقف سر صورت می‌گیرد و هنگامی که قیمت دوباره افزایش می‌یابد، تا شانه چپ را سازد حجم نیز افزایش می یابد.

برای کف سرو شانه‌ها، حجم در هر افزایش قیمت، زیاد می‌شود و حجم در هنگام ساختن شانه راست، بیشتر از حجم در هنگام ساختن سر است. بین این دو افزایش قیمت (بین سر و شانه‌راست) حجم به مقدار بسیار پایینی می‌رسد. اگر خط گردن با حجم نسبتاً پایینی شکسته باشد، می‌تواند نمایانگر علامت اشتباه باشد و بررسی دوباره قیمتهای پایین، ضروری می‌گردد.

وقوع آرایش سروشانه ها: آرایش سروشانه‌ها در نمودارهای قیمت اتفاق می‌افتد.

اهمیت تکنیکی آرایش سروشانه‌ها: حداقل هدف قیمتی پس از «شکست»[۴] آرایش سروشانه‌ها، به اندازه فاصله سر تا خط گردن است.

[۱] Head and Shoulder Top
[۲] Head and ShouldersBottom
[۳]Neck line
[۴] Break Out

 

پاسخی بگذارید