آموزش بورس کالا

آموزش بورس کالا

بورس کالا

مروری بر معاملات آتی – ۲

بر گرفته از کتاب Commodity Trading Manual
ترجمه فرهاد مقدم سلیمی

نظریه ی قیمت

ریسک مربوط به قیمت از مبانی اقتصادی ساده یی نشأ ت می گیرد.

به طور ساده ، قیمت یک محصول با تغییرات عرضه و تقاضای آن مشخص می گردد. 

عرضه[۲] رابطه ی بین قیمت محصول و مقدار محصولی است که خریداران مایل به تهیه ی آن هستند. عرضه را می توان با نمودار یک منحنی، که کمیت(مقدار) در محور افقی و قیمت در محور عمودی آن نشان داده شده باشد، نمایش داد. شیب منحنی از چپ به راست ، همانطور که در شکل نشان داده شده ، صعودیست ؛ تا ، کمیت عرضه شده با قیمتی معین را نشان دهد. 

وقتی قیمتها بالا باشند ، فروشندگان مایلند تا مقادیر بیشتری از محصولاتشان را به بازار ببرند ولی در قیمتهای پایین ، فروشندگان برای بردن مقدار محصول کمتری به بازار مراجعه می کنند. این رابطه بین عرضه ی محصول و قیمت بنام قانون عرضه[۳] شناخته می شود.

عوامل اقتصادی متنوعی در افزایش یا کاهش عرضه مؤثر هستند و می توانند منحنی عرضه را تغییر مکان دهند. این عوامل عبارتند از: تغییرات در هزینه های تولید، قیمتهای کالاهای مربوطه و تعداد فروشندگانی که در بازار وجود دارند.

تقاضا[۴] رابطه ی بین قیمت محصول و مقدار محصولی است که خریداران مایلند خریداری کنند . تقاضا را می توان با نمودار یک منحنی، که کمیت در محور افقی و قیمت در محور عمودی آن نمایش داده شده باشد، نشان داد. شیب منحنی، همانطور که در شکل دیده می شود، از سمت چپ به راست نزولیست تا کمیت تقاضا شده با قیمت معینی را نشان دهد. وقتی قیمتها پایین باشند ، خریداران مقادیر بیشتری از محصول را خریداری می کنند ولی در قیمتهای بالاتر ، خریداران کمتر می خرند. این رابطه بین تقاضای محصول و قیمت به نام قانون تقاضا [۵] شناخته می شود. 

art10

عوامل اقتصادی متنوعی در افزایش یا کاهش تقاضا مؤثر هستند و می توانند منحنی تقاضا را تغییر مکان دهند. این عوامل عبارتند از : تغییرات در عایدات شخصی، قیمتهای کالاهای مربوطه وتعداد خریداران دربازار.

در بازار های رقابتی قیمت یک محصول، کالا ، یا سند مالی – حتی پول – به رابطه ی بین عرضه و تقاضا بستگی دارد. اگر منحنی های عرضه و تقاضای یک محصول در یک نمودار گذاشته شوند، نقطه ی تقاطع آنها قیمت بازار[۶] محصول است که « قیمت تعادل[۷] » نیز گفته می شود. در قیمت بازار یا تعادل، مقدار عرضه شده با مقدار تقاضا شده برابر است.

art11

تغییر در عرضه یا تقاضای یک محصول تغییر مکانی را در منحنی عرضه یا تقاضای متناظر خود باعث خواهد شد. همانطور که این منحنی ها تغییر مکان می یابند قیمت بازار نیز به نقطه ی جدیدی، که منحنی های عرضه و تقاضا همدیگر را قطع می کنند، تغییر مکان می یابد. برای مثا ل ، وقتی هوای خوب محصول کشاورزی را افزایش می دهد ، منحنی عرضه به سمت راست تغییر مکان می دهد و با این فرض که بقیه ی مقادیر ثابت بمانند ، قیمت بازار پایین خواهد آمد ( یعنی تعادل از نقطه ی A به نقطه ی B می رود).
البته منحنی های عرضه و تقاضا همیشه در حال تغییر مکان می باشند. اطلاعات جدید در مورد عوامل تأ ثیر گذار بر عرضه و تقاضا تقریباً به طور ثابت به بازار تزریق میگردد.

بازار های متمرکز این اطلاعات را هضم می کنند و در برابر دیگر اطلاعات و آراء بازار مبنی بر اطلاعاتی که در آینده ی نزدیک بدست خواهند آمد آن را موازنه می کنند، و به یک نقطه ی تعادل می رسند که مجموع تمام اطلاعات و آراء بازار است. این قیمت تعادل به ازای تغییر مکان های عرضه و تقاضا دقیقه به دقیقه – گاهی اوقات که بازار سعی می کند اطلاعاتی نسبتاً متفاوت با اطلاعاتی که تازه در قیمت بازار منعکس شده را هضم کند حتی زودتر – عوض می شود.

art12

جابجایی در قیمت –خواه قیمت لوبیا یا اوراق قرضه ، ذرت یا پول – به ریسک منجر میشود. ذرتی که شما امروز می رویا نید می تواند کما بیش در زمان درو یا در زمان فروش ارزشمند باشد و پولی که شما امروز روی در یافت آن توافق می کنید می تواند کمابیش در زمان دریافت یا درزمانی که آنرا در بانک می گذارید ارزشمند باشد. تغییر مکان های عرضه و تقاضا موجب بوجود آمدن ریسک می گردند. خوشبختانه ، آنها موجب بوجود آمدن فرصت هم می گردند.

[۱] price theory

[۲] supply

[۳] law of supply

[۴] demand

[۵] law of demand

[۶] market price

[۷] equilibrium price

پاسخی بگذارید