حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکی

برگرفته از کتاب Technical Analysis

نوشته ی Thomas Mayers

ترجمه و اضافات:

فردین صادقی زنجانی

فرهاد مقدم سلیمی

 

حمایت و مقاومت

در درس ۶، به‌طور اختصار به حمایت و مقاومت اشاره کردیم. در این درس، مفاهیم حمایت و مقاومت به‌طور کامل تشریح خواهد شد. علاوه براین، دو کاربرد پیچیده حمایت و مقاومت، یعنی درصد جبران نوسانهای قبلی و خطوط مقاومت سرعت نیز بررسی می‌شود.

qتعریف حمایت و مقاومت

در قاموس وال استریت، واژه‌های حمایت و مقاومت به ترتیب، تقریباً مترادف با تقاضا و عرضه بکار می‌روند.

حمایت، سطحی از قیمت است که در آن، تقاضای کافی برای اوراق بهادار وجود دارد، به‌نحوی که نوسان رو به پایین قیمت را متوقف کند و معمولاً، قیمتها را به‌طرف بالا هدایت نماید. شکل ۱ را ملاحظه کنید. حمایت، در نقاط کف بوقوع می‌پیوندد.

مقاومت، سطحی از قیمت است که در آن، عرضه قابل ملاحظه سهام وجود دارد، به‌نحوی که باعث توقف نوسان رو به بالای قیمتها می‌شود و معمولاً، قیمتها را به طرف پایین می‌برد. شکل ۲ را ببینید. مقاومت در نقاط سقفبوقوع می‌پیوندد.

حمایت

 

در روند رو به بالا، سطوح حمایت و مقاومت هر دو بالا می‌روند. این حالت در شکل ۳ منعکس شده است. معمولاً، سطوح حمایت تداوم می‌یابند، درحالی‌که مقاومت، توقف موقتی برای نوسانهای رو به بالای قیمتها بوجود می‌آورد. سطوح مقاومت به‌طور مکرر می‌شکنند، تا آنکه روند رو به بالا، معکوس می‌شود. در روند
روبه پایین، سطوح حمایت و مقاومت هردو پایین می‌آید. این حالت در شکل ۴ آمده است. معمولاً، سطوح مقاومت تداوم می‌یابند، درحالی‌که حمایت به‌طور موقتی نوسانهای رو به پایین قیمت را متوقف می‌کند. سطوح حمایت به‌طور مکرر می‌شکنند تا اینکه روند رو به پایین، معکوس شود.

مقاومت

حمایت و مقاومت افزایشی

حمایت و مقاومت کاهشی

 

qبرگشت نقش

در روند رو به بالا، سطوح مقاومت بعد از اینکه به‌صورت قابل ملاحظه‌ای می‌شکنند، غالباً به سطوح حمایت تبدیل می‌شوند. این وضعیت در شکل ۵نمایش داده شده است. در روند رو به پایین، عکس این حالت رخ می‌دهد و سطوح حمایت غالباً به سطوح مقاومت تبدیل می‌شوند. این وضعیت در شکل ۶ آمده است. احتمال برگشت نقش از حمایت به مقاومت یا از مقاومت به حمایت، به سه عامل بستگی دارد.

نخست، هرقدر حجمی که در آن حمایت یا مقاومت رخ می‌دهد، بزرگتر باشد، سطوح حمایت یا مقاومت مهمتر می‌شود و بنابراین، احتمال برگشت نقش بیشتر می‌گردد. دوم، هرقدر قیمتهای مبادله نزدیک سطوح حمایت یا مقاومت طولانی‌تر باشد، شانس برگشت نقش بیشتر می‌شود. به‌عنوان مثال، احتمال برگشت نقش درصورتی افزایش می‌یابد که الگوی باثبات در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت برای چند هفته، به‌جای چند روز، بوقوع بپیوندد. سوم، هرقدر مبادله در سطوح مقاومت یا حمایت جدیدتر ‌باشد، حافظه مبادله کنندگان آماده‌تر است و احتمال رویداد برگشت نقش، بالاتر خواهد رفت.

اعداد گرد

 

مقاومت به حمایت

حمایت به مقاومت

 

qبرگشت روند 

در روند رو به بالا، برگشت روند هنگامی رخ می‌دهد که قیمتها در سطح مقاومت حفظ شوند. در این سطح، نقطه دوگانه بالا یا شکل دیگر برگشتی بوجود می‌آید و روند، مسیر خود را تغییر می‌دهد. این حالت در شکل ۷نمایش داده شده است.

در روند رو به پایین، برگشت روند زمانی رخ می‌دهد که قیمتها توانایی شکستن سطح حمایت را نداشته باشد. در این حالت، الگوی برگشتی کفشکل می‌گیرد و مسیر روند، به طرف بالا تغییر می‌یابد. این حالت در شکل ۸ آمده است.

 

برگشت روند در بالا

برگشت روند در پایین

 

به‌خاطر داشته باشید که برگشت روند، توسط اولین عدم موفقیتدر شکستن سطوح مقاومت (در روند رو به بالا) یا سطح حمایت (در روند روبه پایین) مشخص نمی‌شود. الگوی برگشتی باید قبل از اینکه علایم تغییر روند مشخص شود، کاملاً شکل بگیرد. به‌عبارت دیگر، مبادله‌گر نباید برای فروش تمام اوراق بهادار خود یا پیش خرید آنها، صرفاً به‌دلیل حفظ قیمتها در سطح مقاومت، عجله کند. به‌همین ترتیب، مبادله‌گر نباید برای خرید اوراق بهادار یا پیش فروش آنها صرفاً به دلیل عدم موفقیت قیمتها در شکستن سطح حمایت، اقدام کند. باید شواهد و قرائن بیشتری به‌دست آید، مبنی بر اینکه برگشت روند درحال وقوع است.

qدرصد جبران نوسانهای قبلی

بعد از اینکه قیمتها برای دوره‌ای به‌طرف بالا یا پایین حرکت کردند، معمولاً در مسیر مخالف ادامه حرکت می‌دهند و قسمتی از نوسان قبلی را جبران می‌کنند. بعد از آن، قیمتها در جهت روند اولیه ادامه مسیر می‌دهند.

نوسانات قیمت در یک روند غالباً با محدوده چند درصدی، تغییر می‌کند. قیمتها غالباً از حداقل یک سوم (۳۳ درصد) تا حداکثر دو سوم (۶۷ درصد) از نوسان قبلی خود را جبران‌خواهند‌کرد،‌قبل‌از‌اینکه‌مسیر‌روند‌اولیه‌را‌ادامه‌دهند.
شکل ۹، جبران ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد که بسیار رایج است.

برخی از مبادله‌گران، جبران ۳۳ تا ۵۰ درصدی را به‌عنوان فرصت خرید در روند رو به بالا یا فرصت فروش در روند رو به پایین درنظر می‌گیرند. سطح دو سوم، منطقه‌ای بحرانی است. اگر قیمتها فراتر از دو سوم سطح جبران نوسان کنند، برگشت روند محتمل است.

qخطهای مقاومت سرعت

خطهای مقاومت سرعت («خطهای سرعت» نیز نامیده می‌شوند) بر مبنای این نظریه قرار دارند که روندها به یک سوم‌ها قسمت می‌شوند. برخلاف درصد جبران که صرفاً به نوسانات قیمت برحسب یک سومها توجه داشت، خطوط مقاومت سرعت، هم قیمت و هم زمان را درنظر می‌گیرند. خطوط مقاومت سرعت، نرخی را اندازه‌گیری می‌کنند که یک روند طبق آن، به طرف بالا یا پایین حرکت می‌کند.

در روند رو به بالا، خطهای مقاومت سرعت، ازطریق تقسیم کردن فاصله عمودی از آغاز روند تا بالاترین نقطه نمودار ساخته می‌شوند. این فاصله سپس به یک سومها تقسیم می‌شود. در شکل ۱۰، دو خط روند ترسیم شده است. اولین خط روند، از آغاز روند تا یک سوم کل فاصله عمودی به طرف بالا رسم شده است. دومین خط روند، از آغاز روند تا دو سوم کل فاصله عمودی به طرف بالا ترسیم شده است. شکل ۱۱، نحوه ترسیم خطهای مقاومت سرعت را در روند رو به پایین نشان می‌دهد. اصول خطهای مقاومت سرعت چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرند، ساده است.

مثال درصد جبران

اگر در روند رو به بالا، قیمتها اوج جدیدی بسازند و بخشی از نوسان روبه بالا را جبران (یا تصحیح) کنند، غالباً در خط مقاومت سرعت دو سوم توقف خواهند کرد. اگر قیمتها در خط دو سوم متوقف نشوند، احتمالاً به طرف خط مقاومت سرعت یک سوم حرکت خواهند کرد. اگر قیمتها در خط یک سوم نیز توقف نکنند، علامت برگشت روند خواهد بود.

در روند رو به پایین، شکستن خط مقاومت سرعت دو سوم، نشان دهنده احتمال حرکت به سمت خط یک سوم است. اگر خط یک سوم نیز بشکند، برگشت روند محتمل است.

 

خط سرعت بالا

 

خط سرعت پایین

 

q خودآزمایی – پرسشهای درست یا نادرست

درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

 

۱- حمایت در نقاط کف رخ می‌دهد، درحالی‌که مقاومت در نقاط سقف بوقوع می‌پیوندد.

 

۲- در روند رو به پایین، سطوح حمایت به‌طور مرتب می‌شکنند تا درنهایت، برگشت قیمتها رخ دهد.

 

۳- در اعداد گرد، قیمتها با وضعیت حمایت و مقاومت مواجه نمی‌شوند.

 

۴- سطوح حمایت، هرگز به سطوح مقاومت تبدیل نمی‌شوند.

 

۵- در روند رو به بالا، برگشت روند هنگامی بوقوع می‌پیوندد که‌ قیمتها در سطح مقاومت حفظ شوند.

 

۶- درصد جبران، نوسانات قیمتهای روند را برحسب یک سوم‌ها بررسی می‌کنند.

 

۷- اگر قیمتها، خط مقاومت سرعت دو سوم را بشکنند، احتمال دارد که به طرف خط مقاوم سرعت یک سوم ادامه مسیر دهند.

 

q پاسخها

۱- درست

۲- درست

۳- نادرست. قیمتها غالباً در اعداد گرد، به حالت حمایت و مقاومت
دست می‌یابند.

۴- نادرست. در روند رو به پایین، سطوح حمایت غالباً به سطوح مقاومت
تبدیل می‌شوند. به شکل ۶ مراجعه کنید.

۵- درست. به شکل ۷ مراجعه کنید.

۶- درست.

۷- درست.

#تحلیل-تکنیکی

#فرهاد-مقدم-سلیمی

#حمایت

#مقاومت

پاسخی بگذارید