کف و سقف دو قلو – کف و سقف سه قلو – لوزی

کف و سقف دو قلو – کف و سقف سه قلو – لوزی

نوشته ی توماس مایرز

ترجمه ی فرهاد مقدم سلیمی

 

سقف‌ها و کف‌های دو قلو و سه قلو
الگوی نموداری سقف و کف دوقلو، به ترتیب در شکل‌های ۱۱ و ۱۲ آمده است. نمونه‌هایی از الگوی نموداری سقف و کف سه قلو نیز به ترتیب در شکل‌های۱۳ و ۱۴آمده است.

سقف دو قلو

کف دو قلو
ارتباط سقف ها و کف های دو قلو و سه قلو با قیمت: سقف دو‌قلو در نمودار قیمت، شبیه حرف Mانگلیسی است. این آرایش هنگامی شکل می‌گیرد که قیمتها به سطح معینی پیشروی کنند، برگردند، دوباره تا نزدیک سقف قبلی بالا روند و سرانجام، برای بار دوم تا زیر کف قبلی (بین دو سقف) سقوط نمایند. کف دوقلو که شبیه حرف W انگلیسی است نیز دقیقاً همان سقف دوقلو است که واژگون شده باشد. سقف‌ها و کف‌های سه‌قلو نیز مثل دو‌قلو‌ها هستند، اما به ترتیب سه سقف و سه کف می‌سازند.
ارتباط سقف ها و کف های دو قلو و سه قلو با حجم: درمورد سقف دو قلو، وقتی سهام می‌رود تا سقف دوم را بسازد، حجم کمتر از هنگامی است که می‌خواهد سقف اول را بسازد. اگر حجم نسبتاً بالا باشد، شانس ایجاد سقف دوقلو کاهش می‌یابد. درکف‌ دوقلو،‌حجم پس ازساخته شدن کف دوم،به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

سقف سه قلو

کف سه قلو
در سقف سه قلو، حجم به تدریج در هر سقف کم می‌شود، به این ترتیب که حجم در سقف سوم کمتر از حجم در سقف دوم و در سقف اول از هر دو بیشتر است. در کف سه‌قلو، حجم در دومین افزایش قیمت بیشتر از اولین افزایش و در سومین افزایش قیمت از هر دو بالاتر است.

وقوع آرایش سقف‌ها و کف‌های دوقلو و سه‌قلو: سقف‌ها و کف‌های دوقلو خیلی کم اتفاق می‌افتند. سقف‌ها و کف‌های سه قلو نیز نادرتر هستند.
اهمیت تکنیکی: سقف‌ها و کف‌های دوقلو، الگوهای نموداری آشنایی هستند که اغلب به غلط تشخیص داده می‌شوند. در هر روند صعودی، پس از واکنش و برگشت سهام، هر موج افزایشی ما را به این فکر می‌اندازد که سقف دوقلو در حال ساخته شدن است. اما اکثر اوقات این اتفاق نمی‌افتد و سقف جدید، بالاتر از سقف قبلی ساخته می‌شود. در این‌گونه مواقع همیشه باید منتظر تایید الگوی نموداری باشیم. این تایید اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه قیمت به زیر قیمت پایین قبلی (بین دو قله) برود یا در کف دوقلو، به بالای قیمت بالای قله قبلی افزایش یابد.

تایید دیگر برای ایجاد این آرایش، مساله زمان است. قله‌های آرایش باید با عکس‌العمل کاملاً مشخصی از سهام جدا شده باشند. اگر دو سقف (قله) به هم نزدیک باشند، می‌توانند قسمتی از منطقه «تحکیم» باشند و «دره» بین دو قله، حدود ۱۵ درصد زیر قیمت دو «قله» باشد. سقف‌ها و کف‌های دوقلو و سه‌قلوی حقیقی، هدف‌های قیمتی را نشان می‌دهند. پس از اطمینان از ایجاد این آرایش، هدف قیمت در جهت برگشت، حداقل از فاصله «دره» تا «قله» آرایش است.

لوزی

کف دو قلو
آرایش لوزی نام خود را از شباهت تصویری این نوع آرایش به این شکل هندسی می‌گیرد. آرایش لوزی را در شکل ۱۵ ببینید.
رابطه لوزی با قیمت : آرایش لوزی در حقیقت، ترکیبی از دو الگوی نموداری دیگر، یعنی «مثلث انبساطی» و «مثلث متقارن» است . در قسمت مثلث انبساطی، عرض نوسان قیمت افزایش می‌یابد و در پی‌آن، از نوسان قیمت مثلث متقارن کاسته می‌شود. وقتی یکی از خطوط مرزی در قسمت مثلث متقارن شکسته شود، آرایش لوزی کامل می‌شود.

آرایش لوزی می‌تواند به طریقی شبیه ادغام آرایش سروشانه با خط گردن V شکل باشد. اگر چه آرایش لوزی می‌تواند الگوی دنباله‌داری از آب درآید، اما معمولاً نوعی الگوی برگشت است.
ارتباط لوزی با حجم: حجم در اولین نیمه از آرایش لوزی (قسمتی که شبیه به مثلث انبساطی است) افزایش می‌یابد و در نیمه دوم (قسمتی که شبیه به مثلث متقارن است) به تدریج کم می شود. حجم عموماً در قسمت شکست قیمت آرایش لوزی زیاد می‌شود.
وقوع لوزی: آرایش لوزی به ندرت دیده می‌شود و معمولاً نیز در سقف بازار تشکیل می‌گردد، نه کف بازار، زیرا برای تشکیل آرایش لوزی حجم نسبتاً بالایی لازم است که معمولاً در شرایط کف بازار این حجم وجود ندارد.
اهمیت تکنیکی: در شکست قیمت آرایش لوزی، قیمت‌ها لااقل به اندازه‌قطر کوچک لوزی تغییر مکان می‌دهند (بالا یا پایین می‌روند) و عموماً این اندازه حداقل تغییر قیمت است.

پاسخی بگذارید