کنج و اسپاریک

کنج و اسپایک

 

نوشته ی توماس مایرز

ترجمه ی فرهاد مقدم سلیمی

 

کنج‌‌های افزایشی و کاهشی

شکل های ۱۶ و۱۷ به ترتیب، الگوی نموداری کنج افزایشی و کاهشی را نشان می‌دهد.

کنج افزایشی

کنج کاهشی

ارتباط کنج‌ها با قیمت: کنج‌ها وقتی تشکیل می‌شوند که قیمت سهم بین دو خط مرزی همگرا نوسان نمایند. در کنج صعودی، خطوط مرزی شیب صعودی دارند و خط مرزی پایین نسبت به خط مرزی بالا، زاویه شیب بیشتری دارد. در کنج نزولی، خطوط مرزی شیب منفی و نزولی دارند و خط مرزی بالا، نسبت به خط مرزی پایین، زاویه شیب بیشتری دارد. «گریز» یا «شکست قیمت» این آرایش، معمولاً در فاصله دو سوم طول کنج تا نقطه تقاطع دو خط همگرا اتفاق می‌افتد.

آرایش کنج روی نمودار روزانه، معمولاً بیش از سه هفته طول می‌کشد تا کامل شود.

ارتباط کنج با حجم: حجم معادلات روزانه به تدریج که به نقطه تقاطع بر خط همگرا نزدیک می‌شویم، کاهش می‌یابد و وقتی به شکست قیمت نزدیک شویم، زیاد می‌شود.

وقوع کنج‌ها: تشکیل کنج‌ها امری عادی است.

اهمیت تکنیکی: کنج صعودی، موقعیتی را بیان می‌کند که از نظر تکنیکی رو به ضعف نهاده است. وقتی قیمت‌ها، کنج صعودی  را در خط مرزی پایین می‌شکنند، معمولاً به سرعت کاهش می‌یابند. علامت فروشی که توسط کنج‌ها در بازار کاهشی داده می‌شود، قابل اعتماد‌تر از علامتی است که در بازار افزایشی داده می‌شود.

کنج نزولی موقعیتی را بیان می‌کند که از نظر تکنیکی رو به قوت نهاده است. وقتی قیمت‌ها کنج نزولی را در خط مرزی بالا می‌شکنند، معمولاً قبل از افزایش، مدتی را به‌صورت افقی یا خنثی[۱] خواهند بود.

 

q آرایش V یا اسپایک‌ها

برخلاف بیشتر الگوهای برگشتی که مسیر خود را به تدریج تغییر می‌دهند، آرایش‌های V (که به نام «اسپایک»[۲] نیز شناخته می شوند) تغییرجهت خود را کاملاً ناگهانی و غیرمترقبه انجام می‌دهند. مثال‌هایی از آرایشV سقف و کف را به ترتیب در شکل‌های ۱۸ و ۱۹  مشاهده می‌نمایید.

سقف اسپایک

کف اسپایک

ارتباط V با قیمت: قیمت‌ها به سرعت پایین یا بالا می‌روند و این مقدار می‌تواند خارج از حد انتظار باشد. این تغییر جهت، عموماً بدون اخطار قبلی صورت می‌گیرد.

ارتباط  Vبا حجم: حجم عموماً در این الگو زیاد است.

وقوع V: آرایش V را می‌توان به خصوص در سهام‌ پرگردش به کرات مشاهده نمود.

اهمیت تکنیکی: آرایش V آن‌قدر سریع و غیرمنتظره اتفاق می‌افتد که تنها پس از وقوع می‌توان ایجادش را مشاهده نمود. بنابراین، فرصت سود بردن از این نوع آرایش کاملاً محدود است و بستگی به تجربه تکنیسین دارد.

[۱] Sideway

[۲] Spikes

پاسخی بگذارید