تاریحچه معاملات آتی
برگرفته از کتاب Commodity Trading Manual
ترجمه فرهاد مقدم سلیمی

ارتباطات بین المللی و الکترونیکی

اگر چه ایالات متحده مسیر توسعه ی محصولات برای مدیریت ریسک را رهبری میکند ؛ لیکن، هر کشور توسعه یافته و در حال توسعه ای باید با چالش های مدیریت ریسک مواجه گردد. بنا براین در فاصله ی یک دهه ، انفجاری در تعداد بورسهای معاملات آتی در سر تا سر دنیا رخ داده است. بورسهای جدید و مهم بورسهای زیر هستند:

(ð London International Financial Futures & Options Exchange(LIFFE)(ð Brazil‘s Bolsa De Mercadorias & Futuros(BM&F)(ð Germany‘s Deutsche Terminbörse(DTB)

(ð The Marche à Termé International De France(MATIF)

(ð The Tokyo International Financial Futures Exchange(TIFFE)

(ð The Singapore International Monetary Exchange(SIMEX)

ð Spain‘s MEFF Renta Variable)

و بورس معاملات آتی هنگ کنگ و بورس معاملات آتی سیدنی. این بورسها و سایرین هر کدام نقش روزافزونی در تجارت معاملات سراسر دنیا ایفا می کنند.
بورسهای آمریکا نیز هر کدام نقش خود را ایفا می کنند. بورسهای معاملات ایالات متحده با اتصال به بورسهای خارجی ، اضافه کردن ساعات کاری، دایر کردن دفاتر خارج از کشور، توسعه ی قراردادها با نفوذ بین المللی و به کار بردن سیستم های تجارت الکترونیکی ِ فراگیر، در حال جذاب تر و دست یافتنی تر ساختن بازار ها برای سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی سراسر جهان می باشند.

ریسک با تمام شدن ساعت کاری بنگاه اقتصادی دچار وقفه نمی گردد؛ بلکه ، با حرکت عقربه های ساعت ادامه می یابد. در ده سا ل گذشته، وابستگی متقابل اقتصاد های جهان به وضوح آشکار شده است. وقایعی که روی یک اقتصاد محلی تأ ثیر می گذارند می توانند اثراتی آنی روی قیمت کالاها، نرخهای ارز خارجی و یا نرخهای بهره در سراسر دنیا داشته باشند. هیچ کشوری ایمن نیست و با شناخت این مسأ له ، ایالات متحده و جامعه ی جهانی معاملات، در حال خراب کردن دیوار های بی اعتمادی هستند. پیمانهای استراتژیک متعددی بین بورسها در حال شکل گیریست تا پوشش شبانه روزی و جامعی را برای بازار فراهم نماید. اولین اتصا ل بین بورسهای معاملات ایالات متحده و کشورهای خارجی، بین بورس تجاری شیکاگو و بورس بین المللی پولی سنگاپور در سا ل ۱۹۸۴ برقرار شد. اتصال [۱]SIMEX-CME به تجار اجازه می دهد قراردادها را در یک بورس« بخرند» یا« بفروشند» و بعداً در بورس دیگر« بفروشند» یا «بخرند».

آنچه که مزایده های عمومی نتوانسته اند در بر بگیرند تجارت الکترونیکی که هر روز کارآمد تر می شود توانسته است. برای مثال بورس آلمان[۲] تجارت خود را در محیطی کاملاً الکترونیک انجام می دهد که صفحه های کامپیوتر جای تجارت رو در رو در تالار بورس را گرفته است. سیستم تجارت ا لکترونیکی پروژه ی A® متعلق به CBOT[3]، که تا کنون موفق ترین سیستم ا لکترونیکی بوده است، توسط یک بورس راه اندازی می شود تا تجارت به شیوه ی مزایده ی باز[۴] را پشتیبانی کند، حجم[۵] ِ همیشه در حال رشد را اداره کند و مزایده ی عمومی را وقتی که تالار تجا رت، کار روزانه را تمام می کند ادامه دهد . از شروع آن در سال ۱۹۹۴ حجم تجارت ماهانه درسیستم پروژه ی A® [۶] از دهها هزار به صد ها هزار افزایش پیدا کرده است. برای مثال حجم تجارت در ژانویه ی ۱۹۹۷ تقریباً ۲۰ برابر حجم تجارت در ژانویه ی ۱۹۹۵ بود.

همانطور که تجارت جهانی به رشد و توسعه ی خود ادامه می دهد، بدون شک معاملات آتی جدیدی در محصولات و گرایشات صنعتی پدیدار خواهد شد. پیوند های مزایده ی باز ِ « دستهایی از آن سوی دریا»[۷] و «تالارهای تجارت مجازی»[۸]،که توسط تجارِ« صفحه ی نمایش فهم » [۹] گردانده می شوند، واقعیات بازاررا مورد خطاب قرار می دهند که: ریسک پدیده ای بین المللی و ۲۴ ساعته است. همانطور که حقایق جدید بازار، خود را نمایان می سازند ، معاملات آتی در محصولات وابتکارات جدید بازار نیز نمایان می شوند. در فصل ۱۷ این کتاب برخی ازجدیدترین آنها را آورده ایم.

[۱] CME: Chicago Mercantile Exchange & SIMEX: Singapore International Monetary Exchange

[۲] Germany’s Deutsche Terminbörse (DTB)

[۳] Chicago Board Of Trade ‘S Project A®

[۴] open outcry

[۵] volume : تعداد خرید و فروشهای قرارداد آتی یک کالا که در دوره ی زمانی مشخصی انجام شده باشد؛ اغلب، مجموع معاملات یک روز تجا رت.

[۶] Project A® : یک سیستم الکترونیکی متعلق به هیأ ت بازرگانی شیکاگو که پس از اختتام روز تجا رت نیز می تواند سفارشات را دریافت کرده تطبیق دهد.

[۷] Hands across the sea

[۸] Virtual trading floors

[۹] screen-savvy

پاسخی بگذارید